Loonbetaling

tijdens ziekte

 

Als een werknemer in dienst van een werkgever ziek is, wordt in de volksmond nog wel eens gezegd dat de betreffende persoon ‘in de Ziektewet zit’, deze uitspraak is echter in de meeste gevallen niet juist.

Wordt een werknemer ziek, dan is zijn werkgever verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen gedurende de eerste 2 jaar van de ziekte of zolang het dienstverband loopt. Gedurende deze periode moeten de werkgever en werknemer werken aan herstel en werkhervatting.

Wordt iemand die geen werkgever heeft ziek, dan wordt deze persoon op grond van de Ziektewet uitbetaalt. Het grote verschil tussen loondoorbetaling en Ziektewet is dus wie er betaalt, de werkgever (loondoorbetaling) of het UWV (Ziektewet).

In relatie tot werk wordt er gesproken over een werknemer die (tijdelijk) ongeschikt is om zijn eigen werk uit te voeren. Het eigen werk wordt ook wel de ‘bedongen arbeid’ genoemd. De werkgever en de werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het oppakken van de mogelijkheden voor de werknemer om weer aan het werk te gaan.

Het volgende stappenplan moet hierbij worden gevolgd:

  • Dag 1 : ziek melden bij werkgever;
  • Week 6 : de bedrijfsarts of arbodienst bekijkt welke activiteiten de werknemer wel/niet kan doen. Op basis hiervan maakt hij een probleemanalyse, hierin staat wat nodig is voor de re-integratie;
  • Week 8 : de werkgever en de werknemer stellen samen een plan van aanpak op. In dit plan worden afspraken gemaakt over wat de werknemer binnen zijn mogelijkheden wél kan en wat de werkgever gaat doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan. Hierbij wordt gekeken naar de probleemanalyse van de bedrijfsarts of de arbodienst. Zowel de werkgever als de werknemer is verplicht zich aan deze afspraken te houden;
  • Elke 6 weken: voortgangsgesprekken, de werkgever en werknemer bespreken hoe de re-integratie verloopt;
  • Na 42 weken: ziekmelding UWV;
  • Week 52 : de werknemer vult samen met de werkgever de eerstejaarsevaluatie in. Hierin staat hoe de re-integratie tot nu toe is verlopen en wordt het re-integratieresultaat voor het tweede ziektejaar vastgesteld;
  • Week 104 : de werknemer vult samen met de werkgever de eindevaluatie en het re-integratie-verslag in.

De werknemer dient actief mee te werken aan zijn herstel en probeert zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

Dit kan betekenen dat de werknemer tijdelijk ander passend werk doet. Wanneer de werknemer zich niet aan de regels houdt, dan mag de werkgever hem minder loon betalen of zelfs loon inhouden.

Vraagt de werknemer na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aan, maar blijkt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie, dan kan het UWV de werkgever verplichten om langer het loon door te betalen. Dit kan voor maximaal 1 jaar.

Bron: uwv.nl